7HD ร้อนออนไลน์

เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ 4 คน เชื่อมโยงสถานบันเทิง กทม.

วันนี้ (5 เม.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าวันนี้มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 4 คน ทั้งหมดเป็นผู้ติดเชื้อมาจากนอกพื้นที่ เชื่อมโยงกับสถานบันเทิงที่กรุงเทพฯ และเป็นการตรวจพบผู้ติดเชื้อครั้งแรกในรอบเกือบ 3 เดือน โดยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ยืนยันว่า ผลการตรวจเชื้อกลุ่มเสี่ยงพบว่าเป็นบวกติดเชื้อโควิด-19

ขณะเดียวกัน นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกหนังสือด่วนถึงหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ทุกอำเภอ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ และหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลเมืองทุกแห่ง ด้วยพบกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี และ กรุงเทพมหานคร ซึ่งผู้ป่วยมีประวัติได้เดินทางไปเที่ยวในสถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหลายแห่ง ทำให้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากในหลายพื้นที่ รวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วย

ดังนั้น ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคทุกระดับ ออกตรวจตรากำกับดูแลให้สถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 24 ม.ค. 2564 โดยเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมความแออัด ขอผู้ใช้บริการเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ และมีการระบายอากาศภายในสถานที่ ไม่น้อยกว่า 10  ACH(Air Change per Hour) ตามมาตรฐานของทางราชการ หากพบว่าสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคให้หยุดให้บริการ จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคที่กำหนด หากสถานประกอบการใดยังฝ่าฝืนเปิดให้บริการ ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรายงานต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาออกคำสั่งปิดสถานประกอบการดังกล่าวต่อไป