ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี และยะลา

ที่วัดราษฎร์บูรณะ หรือวัดช้างให้ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ เชิญเครื่องไทยธรรมพระราชทานไปถวายแด่พระสงฆ์ 9 รูป โอกาสนี้ พระสงฆ์สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

จากนั้น เดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมติดตามผลการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านมา มีผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาของ ศอ.บต. เช่น ด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการในเด็กที่พบมากในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยประสานหน่วยงานทุกภาคส่วน จนปัจจุบันเด็กในพื้นที่มีภาวะโภชนาการที่ดีขึ้น ด้านพัฒนาเศรษฐกิจได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาส่งเสริมในภาคครัวเรือนให้ราษฏรพึ่งพาตนเองได้ และสร้างงานให้ราษฏรในพื้นที่ โดยส่งเสริมการปลูกไผ่เศรษฐกิจเพื่อส่งจำหน่ายให้โรงไฟฟ้าชีวมวล และส่งเสริมการปลูกกาแฟตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งได้นำร่องในพื้นที่จังหวัดยะลา และนราธิวาส พร้อมกันนี้ องคมนตรีได้พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยความมั่นคงในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ รักษาความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชน เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติ

ในช่วงบ่าย ลงพื้นที่มัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา อำเภอเมือง เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และประชาชน โดยโต๊ะอิหม่าม ผู้นำศาสนา และประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลาม ได้ร่วมสวดดุอาร์ เพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สำหรับมัสยิดกลางประจำจังหวัดยะลา ตั้งขึ้นในปี 2497 เป็นศาสนสถานสำคัญที่ชาวไทยมุสลิมประกอบศาสนกิจและประชุมเพื่อศึกษาธรรม นับเป็นมัสยิดที่สง่างามและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาวจังหวัดยะลา

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด