ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบ่มเพาะคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนของครูต้นทางทุกกลุ่มสาระวิชาด้วยการจัดการศึกษาทางไกล

ที่โรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การบ่มเพาะคุณธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในการจัดการเรียนการสอนของครูต้นทางทุกกลุ่มสาระวิชาด้วยการจัดการศึกษาทางไกล” เนื่องจากปัจจุบันการศึกษาทางไกลเข้ามามีบทบาทในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของประเทศไทยและทั่วโลก

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงตระหนักถึงมิติของการบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมและคุณค่าของประวัติศาสตร์เพื่อความเข้าใจภาวะปัจจุบัน ซึ่งถือเป็น Soft Skill ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเคียงคู่กับ Hard Skill ในตัวเยาวชน การจัดอบรมใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ หรือ Design Thinking เพื่อให้คุณครูต้นทางจากโรงเรียนวังไกลกังวล สามารถสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและประวัติศาสตร์ทุกกลุ่มสาระวิชาที่สอนในทุกระดับชั้นได้ เพื่อให้นักเรียนปลายทางที่รับชมการจัดการเรียนการสอนของมูลนิธิฯ กว่า 15,000 โรงเรียน ประมาณ 1.3 ล้านคนทั่วประเทศ มีความสมบูรณ์ทั้งทักษะวิชาการและทักษะชีวิต

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด