ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2564 ของมูลนิธิโครงการหลวง

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ครั้งที่ 6/2564 โดยปีงบประมาณ 2563 มีผลงานวิจัย 86 โครงการ สร้างรายได้ให้เกษตรกร 107 คน ในพื้นที่ศูนย์และสถานีที่มูลนิธิฯ เข้าไปให้ความช่วยเหลือ 23 แห่ง เกิดพันธุ์พืชใหม่ที่ได้คัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์ 21 ชนิด 50 พันธุ์ และขยายพันธุ์ไม้ดอกจากการวิจัย 2 ชนิด 16 พันธุ์ มีเครื่องมือวิเคราะห์สารตกค้างนำไปใช้ในศูนย์และสถานี 11 แห่ง และนำผลงานวิจัยไปใช้ที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ จังหวัดตาก โดยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การมหาชน วิจัยและพัฒนากระเทียม ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น คัดเลือกพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพพื้นที่ส่งเสริมแก่เกษตรกร พร้อมติดตามให้คำแนะนำ ดูแลการใช้ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ พัฒนาทางเลือกการปลูกพืชผักแบบประณีต การปลูกเสาวรสคุณภาพ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค และสุกรพันธุ์ดี ส่งเสริมอาชีพนอกภาคเกษตร โดยอบรมการจักสานไม้ไผ่ ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เล็ก นอกจากนี้ นำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปวางจำหน่าย อาทิ เครื่องดื่มโปรตีนจากธัญพืช, ขนมขบเคี้ยวจากธัญพืชหมัก ในปีงบประมาณ 2564 ดำเนินโครงการวิจัยต่อเนื่อง 28 โครงการ และโครงการวิจัยใหม่ 49 โครงการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ 6 หน่วยงาน เพื่อบูรณาการความร่วมมือทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม สนับสนุนการใช้พื้นที่ดำเนินงานวิจัย พัฒนา และการตลาด สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดตั้งสถาบันเรียนรู้การพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน เป็นต้นแบบให้หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ โดยมีแผนจัดทำนิทรรศการถาวรเผยแพร่องค์ความรู้โครงการหลวง และโครงการพัฒนาพื้นที่สูง ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ซึ่งจะจัดแสดงภูมิทัศน์จำลองเรื่องราวความเป็นมา และผลสำเร็จการขยายงานโครงการหลวง ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่สูง และนิทรรศการมีชีวิตบริเวณโดยรอบอาคารนิทรรศการและบริเวณใกล้เคียง พร้อมจัดแสดงพืชพรรณบนพื้นที่สูงที่เป็นผลงานวิจัย และประวัติศาสตร์ของโครงการหลวง เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้

โดยวันนี้ ยังประชุมติดตามและตรวจรับงวดงานก่อสร้างศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ปัจจุบัน ก่อสร้างแล้วเสร็จร้อยละ 88.90 คงเหลืองานระบบสุขาภิบาล ไฟฟ้า ประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย งานตกแต่งภายใน และระบบสื่อสารและสารสนเทศ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด