เช้าข่าว 7 สี

มหกรรมศิลปวัฒนธรรมไทย จ.กาฬสินธุ์

กิจกรรมในงานเบิกฟ้าบัณฑิตพัฒนศิลป์แผ่นดินอีสาน ที่วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้น ประกอบด้วยนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ นิทรรศการผลงานทางทัศนศิลป์ สร้างสรรค์ระดับนานาชาติ การแสดงนาฏศิลป์ และบรรเลงดุริยางคศิลป์ 4 ภาค การแสดงและการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ทางนาฏดุริยางคศิลป์ในระดับชาติ และการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองวิถีไทย 4 ภาค จากหน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ทั่วประเทศ

การเข้าร่วมงานของคณะนักศึกษา และบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทั่วประเทศตลอดจนบุคลากรจาก สถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ร่วมในงานครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์แล้ว ยังเป็นการส่งเสริม และยกระดับการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสืบทอดให้แพร่หลายอีกด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง