ห้องข่าวภาคเที่ยง

ตั้ง 4 อนุกรรมการพัฒนาคลองกลางกรุง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ เพื่อจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ ปัญหาชุมชนแออัด ในกรุงเทพมหานคร และพัฒนาพื้นที่ริมคลอง เพื่อใช้ประโยชน์เป็นทางจักรยาน ตลาดน้ำและการท่องเที่ยว

โดยที่ประชุมได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน การจัดทำแผนแม่บทด้านกฎหมายและด้านประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่กำกับและติดตามการทำงานของหน่วยงานตามข้อสั่งการในที่ประชุมข้างต้น พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ทราบและให้กรมธนารักษ์ เร่งส่งมอบพื้นที่ โดยให้กองทัพบก สนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาคลอง จัดทีมลงพื้นที่ ร่วมเจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชน รวมทั้งให้การสนับสนุนในการรื้อ การย้าย

ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ลงพื้นที่เจรจาสร้างความเข้าใจกับประชาชนและสนับสนุนในการดำเนินการด้านกฎหมาย รวมทั้งให้กรมประชาสัมพันธ์จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ทราบผลการดำเนินการพัฒนาคลองตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำด้านสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองให้มีความสะอาดสวยงามในทิศทางเดียวกัน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง