เจาะประเด็นข่าว 7HD

ก.วัฒนธรรม จัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีใหม่

กระทรวงวัฒนธรรม ปรับรูปแบบการจัดงาน "สงกรานต์วิถีใหม่ สืบสานวัฒนธรรมไทย" เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2564 เป็นการขอพรศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีอันดีงามของเทศกาลสงกรานต์ โดยตัดพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุออกไป

ปีนี้กิจกรรมสงกรานต์ New Normal จัดงานในพื้นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ผู้ร่วมงานทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตรวจวัดอุณหภูมิและเว้นระยะห่างทางสังคม เป็นการป้องกันโควิด-19 ควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีไทย โดยมีศิลปินแห่งชาติ เข้าร่วมงาน อาทิ นางผ่องศรี วรนุช, นางรัจนา พวงประยงค์, นางสุดา ชื่นบาน, นายประยงค์ ชื่นเย็น, นายสำเริง แดงแนวน้อย และ นายปี๊บ คงลายทอง