7HD ร้อนออนไลน์

นิสิต ม.เกษตรศาสตร์ ติดโควิด 2 คน เปิดไทม์ไลน์พบติดเชื้อนอกมหาวิทยาลัย

วันนี้ (8 เม.ย.64) เพจเฟซบุ๊ก “Kasetsart University” โพสต์ไทม์ไลน์ของนิสิต 2 คน ที่ติดเชื้อโควิด-19 พร้อมระบุข้อความว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะอนุกรรมการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บางเขน ออกประกาศแจ้ง Timeline ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วันที่ 8 เมษายน 2564
โดยพบว่า Timeline ของนิสิตเป็นการติดเชื้อจากนอกพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 คน และนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 คน รวมทั้งได้แจ้งผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทราบ และให้หยุดพักดูอาการเป็นเวลา 14 วัน เรียบร้อยแล้ว

ในขณะนี้ไม่มีการแพร่ระบาดภายในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทางมหาวิทยาลัยได้ดูแลความเรียบร้อยเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัย โดยดำเนินการทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งพื้นที่ของอาคารและสถานที่ที่นิสิตเข้าเรียน ตลอดจนทุกอาคารภายในคณะเรียบร้อยแล้ว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ยังได้ออกประกาศเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 27 ตามที่เกิดเการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เชื่อมโยงหลายกรณี ในกลุ่มคลัสเตอร์สถานบันเทิง เป็นเหตุให้เกิดความเสี่ยงสูงกับนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้ส่วนงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ดำเนินการดังนี้

1. ให้หัวหน้าส่วนงานพิจารณาใช้มาตรการปฏิบัติงานจากที่พักของตนเอง (Work from Home) แต่ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน Work on-site เพื่อปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจำเป็นและต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการ
2. ให้คณะวิชาจัดการเรียนการสอน และการสอบในรูปแบบออนไลน์
3. ให้ทุกส่วนงานเน้นย้ำมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด -19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด