ข่าวในพระราชสำนัก

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงติดตามการดำเนินโครงการทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัดสกลนคร กับทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53

เวลา 18.45 น. วานนี้ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ทรงเปิดชมรมฯ และศูนย์เพื่อนใจ ทูบี นัมเบอร์วัน โดยชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน ตั้งขึ้นเมื่อปี 2555 มีกิจกรรมเด่น เช่น การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบ "พี่สอนน้อง" "เพื่อนช่วยเพื่อน" "บ้านในโรงเรียน", กิจกรรมต้านยาเสพติด เช่น ดนตรี กีฬา ศิลปะ และทักษะอาชีพ ส่วนโครงการใครติดยายกมือขึ้น มีคณะกรรมการฝ่ายสอดส่องดูแล ร่วมกับกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน สุ่มตรวจปัสสาวะ และสุ่มตรวจเรือนนอน เพื่อป้องกันไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จากการดำเนินงานส่งผลให้สมาชิกทุกคนมีพื้นที่ในการแสดงความสามารถ เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง มีเป้าหมายในชีวิต มีจิตอาสา ผู้ที่เคยมีพฤติกรรมไม่ดีได้กลับตัว และได้รับการยอมรับ สำหรับศูนย์เพื่อนใจฯ เปิดให้บริการมาแล้ว 2 ปี มีแนวปฏิบัติในการทำงาน คือ "3 ส." ได้แก่ ส่งเสริม คือ ส่งเสริมให้สมาชิกรัก และเห็นคุณค่าในตนเอง, สร้างสรรค์ คือ มีรูปแบบแนวคิด และการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ และสร้างสุข คือ การดำรงตนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข

จากนั้น ทรงติดตามการดำเนินโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน ของจังหวัด ปัจจุบันมีสมาชิกฯ 204,568 คน มีอำเภอ ทูบี นัมเบอร์วัน ครบทุกอำเภอ และมีชมรม ทูบี นัมเบอร์วัน 1,098 ชมรม ทั้งในชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ เรือนจำ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และสำนักงานคุมประพฤติ รวมทั้งมีศูนย์เพื่อนใจฯ 1,077 แห่ง

จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัด ทูบี นัมเบอร์วัน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ และชมรมทูบี นัมเบอร์วัน โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 3 ในการนี้ พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการ ทูบี นัมเบอร์วัน แล้วพระราชทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูลนิธิ ทูบี นัมเบอร์วัน

พร้อมกันนี้ พระราชทานกำลังใจ และคำแนะนำแก่สมาชิก "ใครติดยายกมือขึ้น" จากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสกลนคร รวมทั้งพระราชทานคำปรึกษาแก่สมาชิก ทูบี นัมเบอร์วัน จากสถานศึกษาต่าง ๆ จากนั้นทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ต ร่วมกับทูบี นัมเบอร์วัน ไอดอล

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด