ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 14.34 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จออกแทนพระองค์ ณ วังศุโขทัย พระราชทานพระวโรกาสให้ นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน เฝ้า ถวายการรับฝากเงิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาธนาคารออมสิน ครบ 108 ปี วันที่ 1 เมษายน 2564

เวลา 14.56 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอรรฐพนธ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมผู้แทนครู ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู และผู้แทนสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ และครูที่ปฏิบัติงานโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเวลา 30 ปี และ 20 ปี เฝ้ารับพระราชทานเครื่องหมายที่ระลึก กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้ารับพระราชทานเหรียญกระดานชนวนและกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ ในการนี้ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

โอกาสนี้ พระราชทานพระโอวาทความว่า "ข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้เห็นความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจทางการศึกษาของโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการและคุณธรรมความประพฤติให้แก่นักเรียน นักเรียนทั้งหลายที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้ คงจะได้ตระหนักทั่วกันว่า ความสำเร็จที่ได้รับนี้ เป็นผลมาจากความอุตสาหะพากเพียรของแต่ละคน นับว่าเป็นความสำเร็จขั้นต้น ที่สร้างความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียนและครอบครัวได้อย่างยิ่ง ในภายภาคหน้า นักเรียนจะได้ดำเนินชีวิตในสังคมที่กว้างขึ้น ทั้งในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ทั้งในการประกอบอาชีพการงาน ถ้าแต่ละคนยังคงพัฒนาตนเองให้มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ รู้รักษากิริยามารยาทให้ดี มีสัมมาคาราวะ รู้จักประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาลเทศะ ตามแนวทางที่ได้รับการฝึกฝนอบรมจากโรงเรียนแล้ว เชื่อได้ว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจในขั้นสูงขึ้นไปได้อย่างแน่นอน"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด