ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ พระราชทานพระวโรกาสให้คณะบุคคล เฝ้า

เวลา 11.18 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จลงแทนพระองค์ ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานพระวโรกาสให้ นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2563 รวม 15 โรงเรียน จำนวน 975 คน เฝ้ารับพระราชทานวุฒิบัตรและประกาศนียบัตร

โอกาสนี้ พระราชทานประกาศนียบัตร, วุฒิบัตร พร้อมเข็มเรียนดี แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม และพระราชทานวุฒิบัตร, ประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6, มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ จำนวน 15 โรงเรียน รวม 975 คน และผู้แทนนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ฯ เฝ้า เปิดกรวยธูปเทียนแพ และกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมนำนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 เฝ้า กราบทูลลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา และไปศึกษาต่อ

จากนั้น พระราชทานพระโอวาทความว่า "ความสำเร็จนั้น ย่อมเป็นที่ปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา แต่การที่จะประสบความสำเร็จได้ จำเป็นต้องอาศัยความอดทนและความเพียรอย่างมาก ความสำเร็จทางการศึกษาในวันนี้ เป็นตัวอย่างอันดีที่แสดงให้เห็นว่า หากแต่ละคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความอดทนและความเพียรแล้ว ทุกคนย่อมประสบความสำเร็จได้ตามประสงค์ ต่อไปภายหน้าไม่ว่าจะไปศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพใดก็ตาม ก็ขอให้ทุกคนรักษาและเพิ่มพูนคุณสมบัตินี้อย่างต่อเนื่อง จะได้ช่วยกันสร้างสรรค์ความเจริญให้แก่ตนเองและส่วนรวม ซึ่งถือเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ที่ควรแก่การภูมิใจได้อย่างแท้จริง"

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง