ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์

เวลา 09.48 น. วันนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ในการนี้ ทรงวางพวงมาลัย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงถวายธูปเทียนแพแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล จบแล้ว ทรงกล่าวคำถวายเครื่องสังฆทาน ทรงประเคนเครื่องสังฆทาน ทรงหลั่งทักษิโณทก สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายอนุโมทนา

โอกาสนี้ ทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เกี่ยวกับเรื่อง "อิทธิบาท 4" เป็นหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่จะทำให้ผู้นำไปประพฤติปฏิบัติประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมายในสิ่งที่ทำ ประกอบด้วยหลักธรรม 4 ประการ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา และทรงสนทนาธรรม เรื่อง "ความกลัวในใจ" และ "การเกิดและการดับของมนุษย์" ซึ่งล้วนเป็นเรื่องที่ทรงเคยสนทนาธรรมกับ พระเทพพัชรญาณมุนี หรือ พระอาจารย์ฌอน ชยสาโร จากสถานปฏิบัติธรรมบ้านไร่ทอสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา มาแล้ว ด้วยทรงสนพระทัย ทรงเลื่อมใสศรัทธาในพระบวรพุทธศาสนาและพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ในการนี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ "หลวงพ่อนาค" ขนาดหน้าตัก 5 นิ้ว หนังสือมงคลนพรัตน และหนังสืออนุสารมูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) แด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

จากนั้น ทรงพระดำเนินไปยังพระเจดีย์ ทอดพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ปางสมาธิ "หลวงพ่อนาค" องค์จริง โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงนำทอดพระเนตรและทรงอธิบายประวัติของพระพุทธรูปฯ และทอดพระเนตรพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า สมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่ 11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระองค์ที่ 2

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงให้ความสำคัญกับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทย ได้เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมกับสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นการส่วนพระองค์อย่างสม่ำเสมอ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด