ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานความมั่นคงที่จังหวัดปัตตานี

ที่โรงเรียนบ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน 323 ชุด ไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดปัตตานี, เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรทุ่งยางแดง และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวให้ได้รับทราบ

โอกาสนี้ มอบอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนโรงเรียนบ้านพิเทน เพื่อส่งเสริมให้มีอุปกรณ์กีฬาในการออกกำลังกาย สร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง

จากนั้น ไปเยี่ยมชมศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง โดยปี 2536 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านพิเทน ทรงทราบถึงปัญหาความเป็นอยู่ของราษฎร จึงพระราชทานแนวพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการศิลปาชีพบ้านพิเทน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทอผ้าด้วยกี่กระทบ และโครงการปักผ้า พร้อมพระราชทานทุนทรัพย์และอุปกรณ์ปักผ้าแก่สมาชิก รวมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ก่อสร้างศูนย์ศิลปาชีพบ้านพิเทน ปัจจุบัน มีสมาชิกกลุ่มทอผ้า 98 คน, กลุ่มปักผ้า 48 คน, กลุ่มแกะสลักไม้ 10 คน ซึ่งส่งขายให้กับสำนักพระราชวัง

ตอนบ่าย ไปเยี่ยมชมโบราณสถานของเมืองโบราณยะรัง อำเภอยะรัง หรือ อาณาจักรลังกาสุกะ ที่กรมศิลปากร ทำการขุดแต่งซึ่งได้ศึกษาและพบหลักฐานทางโบราณคดีเป็นเมืองที่สำคัญทางพุทธศาสนา โดยพบโบราณสถานและโบราณวัตถุในศาสนาพุทธมหายานจำนวนมาก ครอบคลุมพื้นที่ในตำบลยะรัง และตำบลวัด แบ่งเป็น 3 พื้นที่ คือ กลุ่มโบราณสถานบ้านวัด กลุ่มโบราณสถานบ้านจาเละ และเมืองโบราณบ้านประแว

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด