ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง ประจำเดือน เมษายน 2564

ที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ นายจรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวง และพลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ไปประชุมติดตามงานของมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนเมษายน 2564 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการประสานการทำงานร่วมกัน มีการรายงานแผนการติดตามงานวิจัย โดยทุนวิจัยของมูลนิธิโครงการหลวง 50 โครงการ, พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับจัดการศัตรูพืชบนพื้นที่สูง ส่งเสริมให้เกษตรกรได้ใช้ประโยชน์เพื่อควบคุมโรคและแมลง ในปีที่ผ่านมา ได้ดาวน์โหลดเพื่อใช้งานบนสมาร์ตโฟน ระบบแอนดรอยด์ กว่า 300 ราย และปีนี้ได้อบรมวิธีการใช้งานแก่เกษตรกรในพื้นที่ 39 สถานีเกษตรหลวง และศูนย์พัฒนาโครงการหลวงอีก 9,000 คน และอยู่ระหว่างการพัฒนาให้ใช้ในระบบ IOS พร้อมมีแผนถ่ายทอดไปยังเกษตรกรอีก 44 แห่ง ใน 7 จังหวัด

ซึ่ง 12 ปีที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง มุ่งคัดเลือกพันธุ์พืชอาหารและพืชท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร และสร้างรายได้ โดยได้พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ รวม 98 พันธุ์ รวมทั้งกัญชง หรือเฮมพ์ แต่ยังติดปัญหาด้านกฎหมาย และในไทยยังไม่มีพันธุ์ที่มีสารเสพติดต่ำ นอกจากนี้ ยังพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำ ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สนับสนุนการปลูกป่าชาวบ้าน เพื่อใช้สอยในครัวเรือน และทำแนวป้องกันไฟป่า

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด