เช้านี้ที่หมอชิต

จุฬาฯ ประกาศปิดชั่วคราว 11-25 เม.ย.นี้ หลังพบนิสิตติดเชื้อโควิด-19

เช้านี้ที่หมอชิต - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศปิดชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายนนี้ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรค หลังพบนิสิตติดเชื้อโควิด-19

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงนามในหนังสือประกาศ เรื่องปิดสถานที่ชั่วคราว จัดการเรียนการสอน และปฏิบัติงานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สรุปว่า หลังโรคโควิด-19 มีความรุนแรงเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและอีกหลายจังหวัด

ซึ่งพบว่านิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจำนวนหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 มากกว่าหนึ่งส่วนงาน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและลดโอกาสการติดเชื้อแก่นักเรียน นิสิต และบุคลากร รวมทั้งให้การดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

จึงเห็นสมควรออกประกาศปิดสถานที่ทำการมหาวิทยาลัยชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11-25 เมษายนนี้ ขอให้นิสิตและบุคลากรหลีกเลี่ยงการออกจากสถานที่พักอาศัย การเดินทางไปยังที่ชุมนุมชน หรือการพบปะบุคคลอื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็น ให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และขอให้ติดตามข่าวสารจากมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

ขอบคุณภาพจาก : Facebook Chulalongkorn University