เช้าข่าว 7 สี

สร้างสารคดีเชิงข่าว แก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนภาคใต้

ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล นำโดย พลเอกปราการ ชลยุทธ ร่วมกับสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ ได้นําเสนอผลงาน จากการผลิตสื่อสารคดีเชิงข่าว จัดทําขึ้นโดยนักศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ เทสโก้โลตัส อําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

สารคดีเชิงข่าว ชุด “สันติสุขชายแดนใต้” จำนวน 10 ตอน ที่ได้ผ่านการกลั่นกรองข้อมูล จากนักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ต่างๆ ภายใต้โครงการผลิตสื่อเพื่อสร้างความเข้าใจ ต่อการแก้ไขปัญหาให้ประชาชน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการสนับสนุน จากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมนําเสนอ เพื่อฉายผลงานและมอบเกียรติบัตรจากผู้แทนพิเศษของรัฐบาล

การดําเนินงานครั้งนี้ เป็นการพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างบทบาททีมงานด้านสื่อ ในการนําเสนอข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับสังคมชายแดนภาคใต้เชิงสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างเครือข่ายคนผลิตสื่อที่มีอุดมการณ์รักสันติ ปฏิเสธการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบ พร้อมทั้งสนับสนุนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม อันจะนําไปสู่การหนุนเสริม กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาและผู้เข้าร่วมรับชมผลงานสารคดีเชิงข่าวกว่า 150 คน โครงการนี้นับเป็นความสําเร็จอีกก้าวหนึ่ง ของสมาคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง