7HD ร้อนออนไลน์

รัฐบาลอนุมัติให้ข้าราชการทำงานที่บ้านถึง 30 เม.ย. หลังยอดติดเชื้อโควิดพุ่งในหลายจังหวัด

วันนี้ (13 เม.ย.64) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 (ศปก.ศบค.) ได้ส่งหนังสือเวียนถึงหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 มีการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระจายไปเกือบทุกจังหวัด และพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในหลายจังหวัด ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสถานบันเทิง และยังมีสาเหตุจากกลุ่มนักศึกษาที่เพิ่งปิดภาคการศึกษา และมีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน

นอกจากนั้น ยังพบว่ามีข้าราชการระดับผู้บริหารและระดับเจ้าหน้าที่ รวมทั้งครอบครัว ติดเชื้อโควิด-19 หลายคน แต่สถานการณ์ดังกล่าวอยู่ในขีดความสามารถของ ศบค. และ ศปก.สธ. ที่จะสามารถควบคุมได้ แต่ต้องมีมาตรการเพิ่มเติมบางประการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ดังนั้น จึงขออนุญาตขอความร่วมมือจากข้าราชการในสังกัด ดังนี้

1.มาตรการส่วนบุคคล ขอให้เน้นย้ำการสวมหน้ากากผ้า หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างการล้างมือ อย่างเคร่งครัดในทุกกิจกรรม ส่วนบุคคลที่เคยเข้าไปใน "พื้นที่เสี่ยง กิจการที่เสี่ยง กิจกรรมที่เสี่ยง" ขอให้เน้นย้ำมาตรการกักกันตนเอง (self quarantine) อย่างเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่สาธารณะ

2. มาตรการในสถานที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม นายกรัฐมนตรี อนุมัติให้เพิ่มจำนวนผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) อย่างเต็มขีดความสามารถ ให้มีผลถึง 30 เม.ย. 2564 ทั้งนี้ เพื่อลดการสัมผัสในที่ทำงาน สถานศึกษาอบรม ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อ และเพื่อลดความคับคั่งในการเดินทางกลับจากต่างจังหวัด หลังเทศกาลสงกรานต์ ทั้งนี้ ขอให้ยึดถือ "แนวปฏิบัติ" ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 17 มี.ค. 2563 นอกจากนี้ ในการจัดการประชุม การเรียนการศึกษาอบรม ขอให้พยายามใช้รูปแบบออนไลน์ (online) และขอให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มทำกิจกรรมต่างๆ กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ยึดถือมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด