ข่าวในพระราชสำนัก

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประธานองคมนตรี และองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564

ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และสมเด็จพระบรมราชบุพการี เนื่องในพระราชพิธีสงกรานต์ พุทธศักราช 2564 ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรส พระประธานพระอุโบสถ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 22 พระองค์ เมื่อเจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ให้ศีลจบ ผู้แทนพระองค์ทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์

ที่พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินสีห์ พระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 19 พระองค์ แล้วทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์

ส่วนที่พระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธเทวปฏิมากร พระประธานประจำพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 18 พระองค์ แล้วทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์

และที่พระอุโบสถวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลฯ ผู้แทนพระองค์จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธชินราช พระประธานพระอุโบสถ และเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะที่หน้าพระโกศบรรจุกระดาษพิมพ์พระปรมาภิไธย สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และพระนามสมเด็จพระบรมราชบุพการี จำนวน 18 พระองค์ แล้วทอดผ้าคู่ถวายพระสงฆ์

วันสงกรานต์ เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย เดิมกำหนดวันโดยการคำนวณทางดาราศาสตร์ แต่ปัจจุบันระบุไว้ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี โดยจะมีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งในรัชกาลปัจจุบัน ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ จัดการพระราชพิธีสงกรานต์ให้เหมาะสมกับกาลสมัย แต่ยังคงรักษาความสำคัญของราชประเพณีโบราณอันดีงามไว้โดยครบถ้วน

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด