สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

ยืนยันทั่วโลกผลไม้ไทยปลอดโควิด-19

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนทั่วโลก โดยเฉพาะการตรวจพบเชื้อโควิด-19 บนบรรจุภัณฑ์อาหาร ทำให้ผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงความปลอดภัยในอาหารมากขึ้น

ล่าสุดไทยได้จัดตั้ง “โครงการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าอาหารไทยปลอดการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” เพื่อตอกย้ำความมั่นใจในกระบวนการผลิตสินค้าอาหารไทยให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 ไปให้ได้

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า สินค้าการเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ของไทยยังเป็นที่ต้องการของต่างประเทศ มูลค่าการส่งออกผลไม้สดแช่เย็น แช่แข็ง และแห้งในปี 2563 มีมูลค่ากว่า 128,000 ล้านบาท โดยได้สนับสนุนพัฒนาระบบการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับโลกในทุกกระบวนการผลิต การบรรจุ และการขนส่ง พร้อมส่งเสริมการทำการตลาดสินค้าผลไม้พรีเมียม เน้นเอกลักษณ์ด้านคุณค่า สายพันธุ์ที่โดดเด่น และคุณภาพที่น่าเชื่อถือ รวมทั้งภาครัฐยังควบคุมกำกับดูแลการเพาะปลูกให้ได้คุณภาพและปริมาณความต้องการของตลาด และส่งเสริมการบริโภคทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้มูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ ปี