สนามข่าว เสาร์-อาทิตย์

เร่งวางมาตรการรับมือ ลดผลกระทบป่าชายเลน

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงการหามาตรการและแนวทางควบคุมการท่องเที่ยวไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรป่าชายเลนว่า จากการสำรวจป่าชายเลนภาพรวมของประเทศไทยของจิสด้าในปีนี้ พบว่ามีป่าชายเลนที่มีสภาพที่สมบูรณ์รวมเนื้อที่ 1,730,000 ไร่ ซึ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกกว่า 200,000 ไร่ เมื่อเทียบกับในปี 2557 ซึ่งเห็นว่าแผนการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนต้องทำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งไปพิจารณาแนวทางการควบคุมการท่องเที่ยว หากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย โดยแนวทางสำคัญต้องเน้นไปที่การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในแต่ละจังหวัด

ส่วนมาตรการอื่นๆ จะมีการหารือกับส่วนจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เช่นการเพิ่มกิจกรรมที่สร้างการเรียนรู้ให้กับนักท่องเที่ยวตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ลดปัญหาการทิ้งขยะในบริเวณพื้นที่ ที่จะส่งผลต่อสัตว์ป่าและสัตว์ทะเล ซึ่งเคยมีบทเรียนที่ต้องสูญเสียสัตว์ทะเลและสัตว์ป่าหายากไปเพราะขยะตกค้างมาแล้วในอดีต