เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : ปราสาทพระเทพบิดร

เช้านี้ที่หมอชิต - ภายหลังจาก พระพุทธปรางค์ปราสาท ที่สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2398 ถูกเพลิงไหม้เครื่องบนหลังคาปราสาทได้รับความเสียหาย จึงได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์ จนแล้วเสร็จในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมทั้งได้อัญเชิญพระบรมรูป พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 5 จากพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทมาประดิษฐานไว้

และยังได้อัญเชิญพระเทพบิดรจากพระวิหารยอดมาประดิษฐานที่ซุ้มจระนำ ทางมุขตะวันตก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 จึงทรงพระราชทานนามใหม่ว่า ปราสาทพระเทพบิดร เป็นปราสาทจัตุรมุขทรงไทยยอดปรางค์ เพียงองค์เดียวในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันเป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 9 แห่งมหาจักรีบรมราชวงศ์