7HDร้อนออนไลน์

อว.เตรียมชง ครม. ของบฯ อีก 16,000 ล้านบาท จ้างงานนักศึกษาจบใหม่

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ( อว.) แถลงข่าว “3 เดือน U2T ความสำเร็จและก้าวต่อไป” ว่า ขณะนี้ได้จ้างงานนักศึกษา เด็กจบใหม่ และประชาชนไปแล้ว 53,264 คน ใน 3,000 ตำบลทั่วประเทศ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จเกือบ 100 % ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบ 700 ล้านบาทต่อเดือน หลังจากนี้จะชงให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี อนุมัติเฟสต่อไป ที่ยังเหลืออีก 4,500 ตำบลทั่วประเทศ วงเงิน 16,000 ล้านบาท เพื่อนำมาจ้างงาน โดยเฉพาะเด็กจบใหม่ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งถือว่าเป็นการเสียโอกาสของเด็กในช่วงนี้

การจ้างงานทำให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ได้รับการจ้างงานกับชุมชนเกือบ 1 หมื่นโครงการ เฉลี่ยตำบลละ 30 โครงการ มีหลายโครงการที่น่าสนใจ เช่น การนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาจัดทำทะเบียนโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ใน 12 วัดในชุมชนวอแก้ว จ.ลำปาง ซึ่งทำให้คนในชุมชนกลับมาอนุรักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนตนเองเพื่อยกระดับเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน หรือ การอบรมชาวบ้านทำ สปาสมุนไพรในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในชุมชนภูเขาทอง จ.นราธิวาส เพื่อรองรับการท่องเที่ยวหรือการนำเทคโนโลยีด้าน IoT ไปใช้ในด้านการเกษตร เปลี่ยนแปลงเกษตรดั้งเดิมให้เป็น Smart Farming รวมถึงการทำเกษตรปลอดภัยในอีกหลายๆ ตำบล