ห้องข่าวภาคเที่ยง

กสทช.รับเรื่องสอบจริยธรรมนักเล่าข่าวแล้ว

หลังมีการร้องเรียนเกี่ยวกับจริยธรรมสื่อมวลชน ว่าพิธีกรนักเล่าข่าวชื่อดัง ได้หวนกลับคืนสู่หน้าจอโทรทัศน์อีกครั้ง ทั้งที่ยังไม่พ้นโทษ เพียงแต่ถูกพักโทษให้ออกจากเรือนจำ ซึ่งการกระทำดังกล่าวอาจขัดต่อกฎหมายและหรือขัดต่อจริยธรรมแห่งวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์นั้น ล่าสุด สำนักงาน กสทช. ได้แจ้งไปยัง นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ในฐานะผู้ร้องว่า กสทช.มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมาย จึงได้ส่งหนังสือ แจ้งไปยังบริษัทต้นสังกัดของนักเล่าข่าวคนดังกล่าว และองค์กรวิชาชีพสื่อที่เกี่ยวข้องแล้ว  เพื่อให้พิจารณาและดำเนินการต่อข้อร้องเรียนต่อไป

ทั้งนี้ตามข้อบังคับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ว่าด้วยจริยธรรมแห่งวิชาชีพ  ได้กำหนดความรับผิดทางจริยธรรมไว้อยู่แล้ว โดยในกรณีที่เห็นว่าขัดจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนอาจตักเตือน เป็นลายลักษณ์อักษร และหลังจากแจ้งผลการพิจารณาให้แก่ผู้ถูกร้องเรียนทราบแล้ว ให้เผยแพร่คำวินิจฉัยต่อสาธารณะต่อไป  ส่วนความรับผิดชอบที่นอกเหนือไปจากนี้ ก็ขึ้นอยู่กับผู้ถูกร้องเรียน และต้นสังกัดว่าจะดำเนินการเช่นไร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง