ห้องข่าวภาคเที่ยง

เปิดให้ประชาชนร่วมบริการจัดการแร่ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ ซึ่งมีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการแร่เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ของประเทศ โดยกำหนดพื้นที่ในหลายอำเภอของจังหวัดพังงา ได้แก่ อำเภอเมืองพังงา อำเภอคุระบุรี อำเภอตะกั่วป่า อำเภอกะปง อำเภอท้ายเหมือง และอำเภอตะกั่วทุ่ง ให้เป็นเขตสำหรับดำเนินการสำรวจ ทดลองศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับแร่ 

นอกจากนี้ได้ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดหลักเกณฑ์ในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนสำหรับการทำเหมือง การประกอบโลหกรรม เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีธรรมาภิบาล ขับเคลื่อนส่งเสริมให้ผู้ผลิต และภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่ ตระหนักถึงการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่ดี ประกอบกิจการเหมืองแร่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ใส่ใจต่อสังคม และผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน พร้อมทั้งกำชับทุกภาคส่วนมองถึงปัญหาในภาพรวมอย่างรอบด้าน เพื่อขับเคลื่อนแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ให้เป็นระบบ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง