ห้องข่าวภาคเที่ยง

สั่งงดให้บริการบุฟเฟต์บนรถ จ.เชียงใหม่

หลังจากร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้คิดรูปแบบการให้บริการอาหารบุฟเฟต์ โดยการให้สั่งอาหารออนไลน์ และขับรถไปจอดบริเวณที่จอดรถ โดยจะมีพนักงานนำอาหารมาบริการเสิร์ฟอาหารในรถนั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีคำสั่งในเรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งห้ามร้าน หรือสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายอาหาร และเครื่องดื่ม ในลักษณะของการนำกลับไป บริโภคที่อื่นได้เท่านั้น โดยงดการบริโภคอาหาร เครื่องดื่ม ที่ร้าน หรือสถานประกอบการ แต่ปรากฏว่า มีสถานประกอบการบางแห่ง ได้ให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ในพื้นที่สถานประกอบการ เป็นการให้บริการอาหาร เครื่องดื่ม ในยานพาหนะ บริเวณที่จอดยานพาหนะของร้าน ซึ่งมีการพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำดังกล่าว ยังคงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอ ขอความร่วมมือ เจรจา โดยสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ให้ปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

หลังจากมีการออกคำสั่งดังกล่าว ทางร้านอาหารญี่ปุ่น ได้งดให้บริการเสริฟบุฟเฟต์อาหาร เครื่องดื่มบนรถ แต่อาจจะต้องมีการปรับตัวอีกครั้งเพื่อหาทางรอด ซึ่งทางร้านได้แจ้งว่า ที่ผ่านมาเป็นการปรับตัวของร้านในการหาทางออก แต่ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่น ระบุว่า หลังทราบคำสั่งงดการให้บริการอาหารบุฟเฟต์ ได้มีการเรียกประชุมทีมงาน และพนักงาน ว่า จะมีการขายในรูปแบบใดอีก เพื่อระบายสินค้าเป็นอาหารญี่ปุ่น ที่ได้มีการสั่งมาเก็บสต๊อกไว้ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือว่าจะมีการระบายสินค้าอย่างไร