7HDร้อนออนไลน์

สมุทรปราการคลัสเตอร์ใหม่ ติดเชื้อในโรงงาน 128 คน

วันนี้ ( 3 พ.ค.64 ) นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นพ.พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เผยถึงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 โดยจังหวัดสมุทรปราการมีผู้ป่วยรายใหม่ จำนวน 161 คน เป็นการติดเชื้อในพื้นที่ จำนวน 148 คน พบใน อ.เมือง 82 คน อ.บางพลี 13 คน อ.พระประแดง 37 คน อ.พระสมุทรเจดีย์ 14 คน อ.บางบ่อ 1 คน อ.บางเสาธง 1 คน และเป็นผู้ป่วยที่รับมารักษาต่อใน จ.สมุทรปราการ 13 คน 

ทั้งนี้มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 คน เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 47 ปี มีโรคประจำตัว ความดันโลหิตสูง และไตวาย โดยมีภูมิลำเนาอยู่ใน อ.เมือง สมุทรปราการ

นอกจากนี้ สมุทรปราการยังตรวจพบคลัสเตอร์ใหม่ เป็นการติดเชื้อในโรงงานแห่งหนึ่ง ใน ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ พบผู้ติดเชื้อมากถึง 128 คน ขณะนี้ สสจ.สมุทรปราการอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค ซึ่งยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่ 128 คน จะรายงานต่อ ศบค. เพื่อแถลงเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อในวันพรุ่งนี้ ( 4 พ.ค.64 ) เวลา 11.30 น.