ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์

เวลา 09.02 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ โอกาสนี้ ทรงกดกริ่งเปิด "อาคารมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ)" ซึ่งเป็นอาคารเรียน 2 ชั้น ประกอบด้วย ห้องเรียน 6 ห้อง ห้องวิชาการ ห้องประชุม ห้องพักครู และห้องน้ำ ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้ก่อสร้างให้ทดแทนอาคารชั่วคราว และรองรับสามเณรที่เข้ามาบวชเรียนเพิ่มขึ้น

โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา ตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 เพื่อให้สามเณรที่บรรพชาภาคฤดูร้อน ได้อบรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา และได้ศึกษาต่อโดยไม่ต้องลาสิกขา เปิดสอนแผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ปัจจุบัน มีสามเณร 80 รูป เป็นสามเณรนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ 1 รูป ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อให้เยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ด้านการศึกษา มีการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาการศึกษาในแต่ละวิชา อาทิ การสอนเสริม และจัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนอย่างต่อเนื่อง โดยปรับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนของครู และจัดทำแผนการเรียนรู้ให้เป็นในแนวทางเดียวกัน เช่น ครูคณิตศาสตร์ ได้นำวิธีการสอนแบบเปิด และกิจกรรมแบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้คิด ทำผลงาน เสนอแนวคิด และสามารถเชื่อมโยงหาคำตอบได้ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ก่อนเข้ารับการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจรรม อาทิ การอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น อาทิ เทศน์แหล่ทำนองอีสาน, การฝึกอาชีพ การแส่วผ้า ถักประคดเอว เป็นงานฝีมือที่ใช้ความละเอียดอ่อน, โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การผลิตไส้กรอกเห็ด ใช้เห็ดนางฟ้าที่ปลูกในโรงเรียน เป็นการเพิ่มมูลค่า และเป็นอาหารกลางวัน, การทำไม้กวาดจากใยตาล ที่ปลูกมากในพื้นที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ และการทำบายศรีจากวัสดุธรรมชาติ

จากนั้น ทอดพระเนตรห้องพยาบาล ที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้สามเณร มีการตรวจทันตกรรมและตาทุกปี มีภาวะโภชนาการสมส่วน ร้อยละ 80 มี 1 รูป โลหิตจาง ให้เสริมธาตุเหล็ก และพระราชทานคำแนะนำให้เพิ่มผักใบเขียว เพื่อเพิ่มธาตุเหล็ก ส่วนห้องสมุดจัดกิจกรรมให้สามเณร เล่าเรื่องจากพระไตรปิฎก สรุปเนื้อหา อธิบายในชั้นเรียน เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล โรงเรียนยังประสบปัญหาน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ และไม่ผ่านมาตรฐาน จึงจัดหาเครื่องกรองน้ำที่ได้มาตรฐานมาติดตั้ง ส่วนปัญหาขาดแคลนน้ำ ได้ขุดลอกคลอง และจัดทำประปาผิวดินเพิ่มเติม โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราโชวาท โดยทรงเน้นเรื่องความรู้ทางพระพุทธศาสนา การมีศีลมีธรรม และเรื่องจริยธรรม

เวลา 13.33 น. เสด็จลง ณ ห้องประชุม วังสระปทุม ทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสามเณร โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โอกาสนี้ ทรงกดกริ่งเปิดอาคาร "กูรมัคซิงห์  สัจจเทพ" ซึ่งมูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) ได้ต่อเติมซ่อมแซมอาคารเดิม และสร้างห้องเพิ่มให้เป็นอาคารเรียนถาวร 2 ชั้น รองรับการใช้งานสำหรับสามเณรนักเรียน

จากนั้น ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการตามพระราชดำริของโรงเรียน ซึ่งทรงรับไว้เป็นโครงการตามพระราชดำริฯ เมื่อปี 2557 ปัจจุบัน มีสามเณรนักเรียน 63 รูป เป็นสามเณรนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ 2 รูป เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างสมดุล ทั้งด้านพุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ด้วยกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติ มีความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

โอกาสนี้ ทอดพระเนตรกิจกรรมฝึกอาชีพสามเณร อาทิ การทำน้ำยาล้างจานจากมะนาว ซึ่งได้ค้นคว้ามาจากอินเทอร์เน็ต และนำมาทดลองจนเป็นน้ำยาล้างจานที่มีประสิทธิภาพใช้ในโรงเรียน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและถ่ายทอดให้ชุมชน การทำโต๊ะเก้าอี้ไม้ไผ่ ใช้ในห้องสมุดโรงเรียน โดยได้ร่วมกันออกแบบ และลงมือทำเอง ซึ่งสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพได้ด้วย ส่วนการทอเสื่อกก นำมาประดิษฐ์เป็นสินค้าอื่น แต่ยังขาดความชำนาญในการตัดเย็บ จึงแก้ปัญหาด้วยการออกแบบ แล้วให้ชุมชนตัดเย็บ
 
ด้านวิชาการ ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่ให้สามเณรมีส่วนร่วม ได้คิดและแก้โจทย์ด้วยตนเอง เกิดการอยากเรียนรู้ จนการหาข้อสรุปร่วมกัน ช่วยเสริมความเข้าใจในการเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากนี้ ยังทำปุ๋ยหมักไปใช้ในการปลูกผักสวนครัว เพื่อเพิ่มผลผลิต การประดิษฐ์เครื่องรดน้ำอัตโนมัติจากแผงโซลาร์เซลล์ เพื่อแก้ปัญหาขาดคนรดน้ำในวันหยุด ส่วนกิจกรรมห้องสมุด ส่งเสริมให้หาข้อมูลเรื่องที่สนใจจากอินเทอร์เน็ต และนำมาทดลองทำ เช่น การประดิษฐ์ของจากวัสดุเหลือใช้

ส่วนปัญหาที่ทางโรงเรียนประสบ คือนักเรียนบางส่วนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่คล่อง แก้ไขโดยสอนปูพื้นฐานเสริม นักเรียนมีภาวะเริ่มอ้วน ร้อยละ 23 แก้ไขโดยจัดกิจกรรมโยคะ ปลูกหญ้าหวานเพื่อนำมาประกอบอาหาร และถวายนมสดจืด ส่วนโรงครัวยังไม่ได้มาตรฐาน อาคารต่ำ เมื่อฝนตกทำให้น้ำสาด และตู้เก็บอุปกรณ์ไม่เพียงพอ ด้านแหล่งน้ำ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เจาะบาดาล 1 บ่อ วางระบบประปาบาดาล เพื่อแก้ปัญหา โดยให้คำแนะนำโรงเรียนในการดูแลรักษา และจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจคุณภาพน้ำทุกเดือน

โอกาสนี้ พระราชทานพระราโชวาท เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนฯ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด