ห้องข่าวภาคเที่ยง

ศบค.มท.เพิ่มจังหวัดกักตัว 53 จังหวัด

ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ะระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค.มท.ประกาศให้มีการกักตัวผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่ ในช่วงนี้ 53 จังหวัด ซี่งเป็นมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไม่ให้กระจายไปในพื้นที่อื่น นอกเหนือจากการของดเดินทางข้ามจังหวัด โดยระยะเวลาในการกักตัวของแต่ละจังหวัด หรือพื้นที่ จะเป็นไปตามเงื่อนไขแตกต่างกัน แต่หากจำเป็นต้องเดินทาง สามารถตรวจสอบเงื่อนไขของจังหวัดปลายทางที่ต้องเดินทางไปได้ในเว็บไซต์แล้วคลิกที่ชื่อจังหวัดในแผนที่เพื่อดูประกาศได้

ทั้งนี้ตามประกาศส่วนใหญ่จะเข้มงวดกับผู้ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่และกักตัวสังเกตอาการ และงดการไปในสถานที่ต่างๆ ในระหว่างอยู่ในจังหวัดนั้นๆ พร้อมกับต้องปฏิบัติตัวตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าจะเดินทางออกจากพื้นที่

นอกจากนี้ ยังเพิ่มจังหวัดที่ขอความร่วมมือไม่ให้ออกนอกเคหสถานในเวลากลางคืนอีก 5 จังหวัดจากเดิม 23 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา กระบี่ ปัตตานี ภูเก็ต แต่บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นจังหวัดเดียว ที่ขอความร่วมมือประชาชนงดออกจากเคหสถานตลอดทั้งวัน