ข่าวในพระราชสำนัก

ขอเชิญชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่ระลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

วันฉัตรมงคล ถือเป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยหลังจากที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์ของราชอาณาจักรไทย ได้ทรงพระกรุณาโปรดโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามโบราณราชประเพณี ในวันที่ 4 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ในโอกาสนี้ได้พระราชทานพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

นับจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงเคียงคู่กันปฏิบัติพระราชกรณียกิจ เพื่อสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกพื้นที่ อาทิ การเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการพัฒนาสระบ่อดินขาว อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ที่เคยมีการขุดดินขาวเพื่อใช้ผลิตปูนซีเมนต์ เมื่อเลิกขุดแล้วจึงกลายเป็นแอ่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ ความจุ 160,000 ลูกบาศก์เมตร นอกจากทำหน้าที่เป็นแก้มลิงแล้วยังเป็นแหล่งน้ำสำหรับราษฎร จำนวน 1,647 ครัวเรือน รวม 630 ไร่ ได้ใช้ประโยชน์เพื่อทำการเกษตร แต่ปัจจุบันประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน จึงร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาพื้นที่ โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติตามแผนใน 3 ระยะ ระหว่างปี 2563-2568 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการบริหารจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า อย่างเป็นระบบ

การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน และเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นในทุกพื้นที่

และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก ตั้งแต่ปลายปี 2562 ทรงติดตามสถานการณ์พร้อมพระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง อาทิ พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ, พระราชทานยานพาหนะสำหรับปฏิบัติภารกิจการตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาด พร้อมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเชิญถุงยังชีพพระราชทานไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่แผ่นดินไทยมีพระมหากษัตริย์และพระราชินีคู่พระบารมี ที่ทรงตระหนักถึงปัญหาความทุกข์ยากของราษฎร และทรงสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด