เช้าข่าว 7 สี

คลอดหลักเกณฑ์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวัคซีนโควิด-19

ที่ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ "บอร์ด สปสช." มีมติเห็นชอบให้ปรับหลักเกณฑ์ และแนวทางการจ่ายบริการโควิด-19 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยในกรณีที่ประชาชนไปรับวัคซีนโควิด-19 มาแล้ว และเกิดความเสียหายต่อสุขภาพ เบื้องต้น บอร์ด สปสช. ได้มีมติจ่ายเงินช่วยเหลือให้ แบ่งเป็นกรณีเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวร จ่ายไม่เกิน 400,000 บาท ต้องเสียอวัยวะ หรือพิการ จ่ายไม่เกิน 240,000 บาท และบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วยต่อเนื่อง จ่ายไม่เกิน 100,000 บาท

โดย สปสช.จะตั้งกลไกให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 5 วัน ผู้ประกันตนยื่นคำร้อง และขณะเดียวกันมติบอร์ด สปสช. ยังจัดสรรงบประมาณ เพื่อจ่ายค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติมให้อีกด้วย

สำหรับความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ล่าสุด ฉีดไปแล้วทั้งหมด 1,498,617 โดส โดยมีผู้รับวัคซีนเข็มแรกไปแล้ว 1,106,071 คน และเข็มที่ 2 จำนวน 392,546 คน ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 64 จะมีวัคซีนจากซิโนแวคมาเพิ่มอีก 2,500,000 โดส โดยจะมาวันที่ 6 พฤษภาคม จำนวน 1,000,000 โดส และมาในวันที่ 22 พฤษภาคม อีก 1,500,000 โดส ซึ่งคาดว่าจะเพียงพอต่อการฉีดให้แก่กลุ่มเสี่ยงในขณะนี้ ส่วนการลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนใน Line และแอปพลิเคชัน "หมอพร้อม" ล่าสุด มีผู้เข้ามาลงทะเบียนแล้วทั้งหมด 879,830 คน