ข่าวภาคค่ำ

ครม.เคาะหลายแพ็กเกจ เยียวยาโควิด-19

ข่าวภาคค่ำ - คณะรัฐมนตรี อนุมัติมาตรการเยียวยาผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ พร้อมอนุมัติงบประมาณ 12,576 ล้านบาท รับมือในระลอกนี้ด้วย

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบหลักการมาตการเยียวยาผลกระทบโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ระยะเร่งด่วน ผ่านโครงการ เราชนะ และโครงการ ม33เรารักกัน จะเพิ่มเงินให้อีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นเวลา 2 สัปดาห์ สิ้นสุดการใช้วันที่ 30 มิถุนายน และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายจะเข้าสู่มาตรการระยะ 2 จะกระตุ้นการใช้จ่ายและฟื้นฟูเศรษฐกิจ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเปราะบางที่ต้องช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพิ่ม 200 บาทต่อเดือน ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม ถึง ธันวาคม รวม 6 เดือน

และเคาะมาตรการคนละครึ่ง เฟส 3 เพิ่มให้ถึง 31 ล้านสิทธิ คนละ 3,000 บาท โดยรัฐจะสมทบวันละไม่เกิน 150 บาท ตามเงื่อนไขเดิม และโครงการใหม่ ยิ่งใช้ยิ่งดี โดยรัฐสนับสนุน E-Voucher ให้ใช้จ่าย ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม ในร้านค้าที่อยู่ระบบภาษี ไม่เกิน 5,000 บาทต่อวัน

เพดานสูงสุดให้ไม่เกิน 7,000 บาทต่อตน ประชาชนจะได้รับ E-Voucher ในเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ใช้จ่ายได้ในเดือนสิงหาคม ถึง ธันวาคม เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อผู้มีรายได้ปานกลางและรายได้สูง โดยรายละเอียดทั้งหมดจะผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

นอกจากนี้ ยังลดค่าไฟฟ้า-ค่าน้ำ เป็นเวลา 2 เดือน คือ พฤษภาคมและมิถุนายน แก่ผู้ใช้ไฟบ้านและกิจการขนาดเล็ก ให้สิทธิใช้ไฟฟ้าฟรี 50 หน่วยแรก ส่วนค่าน้ำประปา จะลดราคาลง 10% และให้สถาบันการเงินของรัฐ ขยายเวลาพักชำระหนี้ทั้งต้นและดอกเบี้ยไปจนถึงสิ้นปี พร้อมปล่อยสินเชื่อสู้โควิด-19 ให้กับเกษตรกรและลูกค้ารายย่อย คนละ 10,000 บาท ปลอดดอกเบี้ย 6 เดือน ยืดเวลาชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสถาบันการเงินของรัฐออกไปจนถึงสิ้นปี

สรุปภาพรวมรัฐบาลได้ออกนโยบายและมาตราดูแลประชาชนและผู้ประกอบการไปแล้ว 600,000 ล้านบาท จาก พรก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท โดยอนุมัติงบประมาณกลางปี 2564 จำนวน 12,576 ล้านบาท แก่กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดการแก้ไขปัญหาให้มีประสิทธิภาพ