7HDร้อนออนไลน์

โควิดก็ระแวง ไข้เลือดออกก็ต้องระวัง น่าน ขึ้นอันดับ 2 ภาคเหนือไข้เลือดออกระบาด

จากการเฝ้าระวังของหน่วยงานด้านสาธารณสุขจากสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปี 2564 ในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมา มีรายงานพบผู้ป่วยในจังหวัดน่าน พบผู้ป่วยแล้วกว่า 50 ราย แต่ยังไม่พบรายงานผู้ป่วยที่เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ อายุ 15-24 ปี รองลงมา อายุ 25-34 ปี พื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดทำให้จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ระบาดของไข้เลือดออกอันดับ 2 ของภาคเหนือ คือ เฉพาะพื้นที่ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน โดยจากสถิติที่ผ่านมาปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่สำคัญ ได้แก่ ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า รวมถึงมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณที่พักอาศัย

ด้านนายแพทย์พงษ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน กล่าวว่าในช่วงนี้จะมีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีพายุฤดูร้อนและฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทำให้มีน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคไข้เลือดออก จึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่อาจมีอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต ได้แก่ เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง หากมีอาการไข้สูง ควรหลีกเลี่ยงการซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้ใช้เฉพาะยาพาราเซตามอล โดยห้ามใช้ยากลุ่ม NSAID (non-steroidal anti-inflammatory drug) เช่น ยาแอสไพริน หรือไอบูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากขึ้น หากอาการไม่ ดีขึ้นควรรีบไปพบแพทย์ เพื่อรับการวินิจฉัยและการ รักษาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานต่างๆร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายโดยเน้นมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" คือ 1.เก็บบ้าน ไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง ล้างคว่ำภาชนะและเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ 2.เก็บขยะเศษภาชนะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและ 3.เก็บน้ำ ปิดฝาภาชนะใส่น้ำให้มิดชิด ป้องกันยุงลายวางไข่ และเน้นการป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยทายากันยุง นอนในมุ้ง โดยจะสามารถป้องกันได้ถึง 3 โรคได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสชิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย