เจาะประเด็นข่าว 7HD

ครม.เห็นชอบ ลดเงินสมทบประกันสังคม 2.5 % นาน 3 เดือน

โดยการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมนี้ จะเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงสิงหาคมปีนี้ เป็นเวลา 3 เดือน ซึ่งนายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 จะจ่ายเงินสมทบรายเดือนฝ่ายละ 2.5 % ของค่าจ้างผู้ประกันตน จากเดิมฝ่ายละ 5 % ทำให้เงินสมทบประกันสังคมที่เคยถูกหักสูงสุดเดือนละ 750 บาท ลดลงเหลือเดือนละ 375 บาท ส่วนผู้ประกันตนมาตรา 39 ให้สมทบเงินเข้ากองทุนประกันสังคมในอัตราเดือนละ 216 บาท จากเดิม 432 บาท ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม เป็นระยะเวลา 3 เดือนเช่นเดียวกัน