เกาะกระแสออนไลน์

ครม.เห็นชอบ! เพิ่มค่าทำศพกองทุนเงินทดแทน 50,000 บาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก  รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้เพิ่มค่าทำศพจากกองทุนเงินทดแทน เป็น 50,000 บาท บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในการจัดการศพ

มติ ครม. ได้เห็นชอบปรับปรุงกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพให้นายจ้างจ่าย โดยให้กองทุนเงินทดแทนจ่ายค่าทำศพในอัตรา 50,000 บาท เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจนถึงความตายหรือสูญหาย เนื่องจากการทำงาน โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา จากเดิมที่กำหนดไว้ที่ 40,000 บาท ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าทำศพที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ ครอบครัวผู้เสียชีวิตจะต้องติดต่อยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่

การปรับเพิ่มอัตราค่าทำศพดังกล่าว มีเจตนารมณ์เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวผู้เสียชีวิต ซึ่งครอบครัวผู้เสียชีวิตจะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ นอกจากนี้ การเพิ่มอัตราค่าทำศพดังกล่าว ยังให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งสองกองทุน คือ กองทุนเงินทดแทนและกองทุนประกันสังคม ที่กำหนดอัตราเงินค่าทำศพไว้ที่ 50,000 บาท เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ อัตราใหม่จะไม่มีผลกระทบต่อสถานะกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากกองทุนเงินทดแทนจัดเก็บเงินสมบทเฉลี่ยปีละ 3,941.82 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นค่าทำศพรวม เฉลี่ยปีละ 33.75 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.96 ของเงินทดแทน ซึ่งในปี 2564 ที่กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ 50,000 บาท จะมีค่าจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ 6.75 ล้านบาท


เรียบเรียงข้อมูลโดย CH7HD Social News
ขอบคุณข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก รัชดา ธนาดิเรก - รองโฆษกรัฐบาล