7HDร้อนออนไลน์

วันวิสาขบูชา ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ 3 สายทาง

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษรวม 3 สายทาง ดังนี้
- ทางพิเศษเฉลิมมหานคร จำนวน 19 ด่าน
- ทางพิเศษศรีรัช จำนวน 31 ด่าน
- ทางพิเศษอุดรรัถยา จำนวน 10 ด่าน

ในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 (วันวิสาขบูชา) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ถึง 24.00 น. จำนวน 1 วัน ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทาน ฉบับแก้ไขใหม่ระหว่าง กทพ.  บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน