7HDร้อนออนไลน์

วิสาขบูชาโลก วิสาขบูชาไทย 2564 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6

วันวิสาขบูชา นับเป็นวันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนามาครั้งแต่พุทธกาล นั่นคือ ทรงเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งทั้ง ๓ เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกัน คือ วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ ดังนั้นจึงถือได้ว่าเป็นวันอันสำคัญยิ่งที่พุทธศาสนิกชนควรน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ด้วยว่ากว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะทรงอุบัติขึ้นมาเพื่อสั่งสอนสัตวโลกได้นั้น ล้วนต้องสั่งสมบำเพ็ญเพียรบารมีมาหลายกัปหลายกัลป์หลายๆอสงไขยนับประมาณมิได้

เมื่อพระพุทธองค์ทรงอุบัติขึ้นบนโลกมนุษย์ อันเรียกว่า ประสูติ แล้วนั้น ก็ล้วนทรงใช้ความอุตส่าห์พยายามความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งภายในและภายนอก พระองค์ทรงต่อสู้กับตัวพระองค์เองในการเสด็จออกผนวช หลังจากนั้นก็ได้บำเพ็ญบารมีสู้กับกิเลสมาร ซึ่งถือเป็นการต่อสู้อันยิ่งใหญ่มาก กระทั่งพระองค์ทรงเอาชนะพญามารได้ จนสิ้นอาสวขยญาณสำเร็จตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใต้ร่มโพธิบัลลังค์

เมื่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้พระสัทธรรมแล้ว ก็ทรงมีพระเมตตา เสด็จออกสั่งสอนเหล่าสรรพสัตว์นับหาประมาณมิได้ เป็นระยะตลอด ๔๕ ปี ทรงสั่งสอนถึงอริยมรรคมีองค์ ๘ ประการ จนสามารถก่อเกิดพระอัครสาวก พระอรหันตสาวก และพระอริยสงฆ์จำนวนมากหาประมาณมิได้ นั่นก็ด้วยเพราะพระเมตตาของพระองค์ท่านจวบจนวาระที่พระองค์ทรงมีพนะชนมายุได้ ๘๐พรรษา ก็ได้เสด็จเข้าสู่พระปรินิพพาน เหลือไว้คือ พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ท่าน เพื่อประกาศสอนสัตวโลกให้พ้นจากห้วงทุกข์ของวัฏวน

หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/25/60acf18d433982.04692304.PNG


https://cdni-cf.ch7.com/i/images/2021/05/25/60acf18d8ae1f2.04275574.PNG