ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 08.54 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ครั้งที่ 3/2564 ซึ่งมีระเบียบต่าง ๆ อาทิ การดำเนินงานของมูลนิธิฯ ในรอบปีที่ผ่านมา, การมอบทุนการศึกษา, การรายงานผลการจัดจำหน่ายหนังสือพระราชนิพนธ์ในรูปแบบดิจิทัล และสิ่งพิมพ์อื่น ๆ, การรายงานการจัดทำหน้ากากอนามัยชนิดผ้า ลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ฯ เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, สรุปผลการดำเนินงานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2563 ครบรอบ 10 ปี และการจัดกิจกรรมในโอกาสครบรอบ 40 ปี ของมูลนิธิฯ
        
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งขึ้นเมื่อปี 2522 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสที่ทรงสำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาจารึกภาษาตะวันออก) จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ปัจจุบัน ได้ให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษา ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี 2525 จนถึงปีการศึกษา 2563 รวมระยะเวลา 39 ปี ไปแล้ว 29,300 ทุน เป็นเงินกว่า 443 ล้านบาท

เวลา 17.35 น. เสด็จออก ณ วังสระปทุม ทรงเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2564 ของคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) มีวาระการประชุม รวม 5 วาระ อาทิ การรับรองรายงานการประชุมประจำปี 2563, การรายงานผลการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์, การรายงานความคืบหน้าการให้บริการผู้ป่วย และจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันฯ, การรายงานความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรัง ฝ่ายงานวิจัย ฝ่ายวิชาการและฝึกอบรม นอกจากนี้ยังมีการพิจารณารับรองงบดุลประจำปี 2563, การแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนตำแหน่งกรรมการที่ว่าง และเรื่องอื่น ๆ

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด