เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : พิธีอุปสมบทหมู่นิสิต-นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2522-2523

เช้านี้ที่หมอชิต - เพื่อให้นิสิต นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างถูกต้อง ควบคู่ไปกับความรู้ทางด้านวิชาการ ชมรมพุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้ร่วมกัน จัดพิธีอุปสมบทหมู่นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2522-2523 ที่วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม ราชวรวิหาร ท่ามกลางญาติสนิทมิตรสหายที่เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียง

พิธีอุปสมบทหมู่ หรือ การอบรมธรรมทายาท ครั้งนั้น นิสิตและนักศึกษาได้มีโอกาสประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง เป็นการสร้างคุณธรรมให้บังเกิดขึ้นในจิตใจ เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ฝึกฝนตน มีสมาธิแน่วแน่ สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษา และประกอบอาชีพในภายภาคหน้า