ข่าวในพระราชสำนัก

องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่พระวชิรญาณโกศล วัดป่าธรรมคีรี และพระราชวชิรญาณโสภณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน จังหวัดนครราชสีมา

ที่วัดป่าธรรมคีรี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระวชิรญาณโกศล ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระคม อภิวโร เป็นพระราชาคณะ มีนามว่า พระวชิรญาณโกศล

พระวชิรญาณโกศล มีความสนใจธรรมะตั้งแต่ยังเด็ก เมื่อมีโอกาสจะไปปฏิบัติธรรม รักษาอุโบสถศีลเป็นประจำ ขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนวัดบวรนิเวศ หลังเลิกเรียนจะไปฟังเทศน์พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ ณ สวนเเสงธรรม เป็นประจำ มีอาจารย์ คือ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร, พระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ, และอุบาสิกาจันดี โลหิตดี ในปี 2548 อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดป่าพระธาตุเขาน้อย จังหวัดราชบุรี ปัจจุบันอายุ 37 ปี พรรษา 16

จากนั้น องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระราชวชิรญาณโสภณ ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์จากพระอธิการอุทัย สิริธโร เป็นพระราชวชิรญาณโสภณ โกศลภาวนากิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 รูป

พระราชวชิรญาณโสภณ เป็นพระเถระฝ่ายวิปัสสนาธุระ สังกัดคณะสงฆ์ธรรมยุติกนิกาย อุปสมบท เมื่อปี 2499 ณ วัดสำราญนิเวศน์ จังหวัดอำนาจเจริญ มีโอกาสพบหลวงปู่ฝั้น อาจาโร จึงติดตามไปศึกษาปฏิบัติธรรมและอุปัฎฐาก เป็นระยะเวลา 20 ปี ทำให้ได้รับอุบายธรรมจนเกิดความซาบซึ้ง จากนั้น ได้ปลีกวิเวกไปที่สำนักสงฆ์ถ้ำพระภูวัว จังหวัดหนองคาย และพัฒนาจนตั้งเป็นวัดสำเร็จ นอกจากนี้ ได้รับความเมตตาจากพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปัณโณ ให้มาดูแลวัดที่อำเภอปากช่อง เพื่อเป็นที่ฝึกปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ สามเณร และพุทธศาสนิกชน ปัจจุบัน คือ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน โดยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส

ข่าวอื่นในหมวด