ข่าวภาคค่ำ

คอลัมน์หมายเลข 7 : ถนนสาย กจ. 3007 ที่สร้างเสร็จ 7 วัน ก็พัง ซ่อมเสร็จแล้ว ตอน 2

ข่าวภาคค่ำ - ตามต่อสำหรับถนนทางหลวงชนบทสาย กจ. 3007 ซึ่งสร้างเสร็จเพียง 7 วันก็พัง แม้ว่าขณะนี้จะซ่อมแซมจนเรียบร้อยแล้ว แต่เราได้บทเรียนและอะไรบ้างกลับเรื่องนี้ ไปติดตามได้ในคอลัมน์หมายเลข 7

สำหรับกรณีถนนทางหลวงชนบท สาย กจ. 3007 บ้านทุ่งทอง อำเภอพนม จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งคอลัมน์หมายเลข 7 และอดีตผู้ว่า สตง. เคยลงพื้นที่ตรวจสอบ แล้วพบว่าสร้างเสร็จเพียง 7 วัน กลับพังเสียหาย และมีการซ่อมแซม จนทำให้มีการตรวจสอบ จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และทำให้ผู้รับเหมาคู่สัญญาต้องทำการรื้อซ่อมแซมใหม่ ปัจจุบันการซ่อมแซมดังกล่าวแล้วเสร็จแล้ว และถนนอยู่ในสภาพที่แข็งแรง ไม่มีร่องรอยความเสียหายเป็นรอยปะเหมือนในอดีต และถนนมีการใช้งานได้ตามปกติมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมา กรณีนี้ อดีตผู้ว่า สตง. มองว่าเป็นบทเรียนและทำให้เห็นถึงพลังภาคประชาชน ในการติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างของทางภาครัฐ ซึ่งจะทำให้การใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า

เช่นเดียวกับ ผู้อำนวยการสำนักทางหลวงชนบทที่ 18 ที่เปิดเผยว่า กรณีถนนทางหลวงสาย กจ. 3007 เป็นเรื่องที่ดี การตรวจสอบของภาคประชาชน ทำให้มีการสำนักทางหลวงชนบทที่ 18 ได้รู้ปัญหา และเข้าไปกำกับดูแลแก้ไข จนทำให้ถนนกลับมามีสภาพดีในการใช้งาน และสุดท้ายประชาชนเอง ก็คือผู้ที่ได้รับประโยชน์ ได้ใช้ถนนที่อยู่ในสภาพแข็งแรง และราบเรียบ พร้อมใช้งาน รวมทั้งปลอดภัยกับผู้ใช้รถใช้ถนน

และนี่เป็นบทเรียน และประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตามตรวจสอบโครงการก่อสร้างถนนทางหลวง กจ. 3007 ซึ่งอคมลัน์หมายเลข 7 และอดีต ผู้ว่า สตง. ลงพื้นที่ตรวจสอบ รวมทั้งเครือข่ายภาคประชาชน จนนำมาซึ่งถนนที่มีความแข็งแรง และประชาชนจะใช้งานได้ตามปกติไปอีกหลายปี