ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 2564

เวลา 09.14 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมค่ายพระราม 6 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าหมาก ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเปิดสอนในระดับปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีนักเรียน 161 คน ครู ตชด. 6 นาย ครูและบุคลากร 4 คน ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้เข้ามาส่งเสริมเรื่องการอบรมครู เพื่อเพิ่มทักษะการสอน ส่งผลให้ในปีการศึกษา 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนโอเน็ต วิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ นักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขา ที่สื่อสารโดยใช้ภาษากะหร่าง และมีปัญหาด้านการใช้ภาษาไทย จึงจัดกิจกรรมแจกรูปสะกดคำในห้องสมุด เพื่อเพิ่มทักษะการออกอ่านเสียง ส่งผลให้นักเรียนใช้ภาษาไทยได้ดีขึ้นและใช้บริการห้องสมุดมากขึ้น, กิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพ มีการทำกล้วยฉาบ โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้ออุปกรณ์และวัตถุดิบ รวมทั้ง ครูใหญ่ ได้ริเริ่มและส่งเสริมกิจกรรมแปรรูปกาแฟโรบัสต้าที่มีจำนวนมากในท้องถิ่น โดยรับซื้อกาแฟจากชาวบ้านมาคั่วและจำหน่ายแก่ร้านค้าภายในจังหวัดฯ และต่างจังหวัด

ส่วน "สุขศาลาพระราชทาน" ให้บริการด้านสุขภาพนักเรียนและประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ทั้งในยามปกติและยามฉุกเฉิน มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพระราชทาน ซึ่งเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนฯ คอยให้บริการ โดยโรคที่พบเป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ท้องร่วง และมาลาเรีย สำหรับการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ เพื่อนำผลผลิตมาแปรรูปเป็นอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และขยายผลการเรียนรู้สู่ชุมชนจนประสบผลสำเร็จ ทำให้โรงเรียนฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่น และที่ปรึกษายุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564

โอกาสนี้ ผู้มีจิตศรัทธาและหน่วยงานภาคเอกชน ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย หน้ากากอนามัย 90,000 ชิ้น แอลกอฮอล์ 15,000 ลิตร เพื่อพระราชทานแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั่วประเทศ

เวลา 13.00 น. เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงติดตามการดำเนินงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนเรศวรป่าละอู อำเภอหัวหิน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปิดสอนชั้นปฐมวัย ถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน มีครู 11 คน นักเรียน 215 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่าปกาเกอะญอ โดยเมื่อปี 2559 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนฯ และมีพระราชดำริให้ กรมชลประทาน ดําเนินการจัดหาน้ำ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนและราษฎร ให้มีน้ำใช้เพียงพอ ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้พิจารณาสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการขุดลอกฝายห้วยป่าเลา ขุดสระน้ำ สร้างอาคารประกอบ และคลองส่งน้ำ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ด้านการส่งเสริมศักยภาพของนักเรียน ได้จัดสอนเสริมช่วงวันหยุด พร้อมติดตามเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อประสานผู้ปกครองช่วยเน้นย้ำเรื่องทำการบ้าน มีชมรมศิษย์เก่าฯ ช่วยเหลือกิจกรรมต่าง ๆ อยู่เสมอ ด้านโครงการส่งเสริมสหกรณ์ มีสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานตรวจบัญชีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถ่ายทอดความรู้ การทำบัญชีซื้อขาย รายรับ-รายจ่าย และรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร จำหน่ายผ่านระบบสหกรณ์ สร้างรายได้ปันผลให้แก่สมาชิกทุกปี ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพ มีการสอนเย็บหน้ากากผ้า, ทำกล้วยฉาบ, สกรีนกระเป๋าลดโลกร้อน และแปรรูปกระเจี๊ยบ ซึ่งปลูกมากในชุมชน ช่วยสร้างรายได้เสริม ส่วนด้านโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ปัจจุบันประสบปัญหาช้างป่าเข้าทำลายแปลงเกษตรและไม้ผล จึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริ เรื่องการบูรณาการความร่วมมือกับชาวบ้านในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จัดชุดเฉพาะกิจ ชุดจิตอาสาป้องกันช้างป่า ทำแนวโป่งเทียมอาหารให้ช้างป่า และแนวรั้วลวดหนาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น ช่วงฤดูฝนมีแผนที่จะปลูกพืชอาหารช้าง ในพื้นที่ห่างไกลชุมชน เพื่อป้องกันช้างป่าบุกรุกต่อไป

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการประกอบอาชีพแก่นักเรียน ซึ่งสามารถนำไปขยายผลต่อชุมชนเพื่อสร้างรายได้

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด