เช้านี้ที่หมอชิต

ภาพเก่าเล่าเรื่อง 7HD : ประชุมสภาที่พระที่นั่งอนันตสมาคม

เช้านี้ที่หมอชิต - พระที่นั่งอนันตสมาคม สร้างขึ้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แต่ในช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ได้ใช้พระที่นั่งองค์นี้ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร และเป็นรัฐสภาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อนที่จะย้ายไปอยู่ ณ อาคารรัฐสภา ซึ่งตั้งอยู่ข้าง ๆ พระที่นั่งองค์นี้ และสุดท้ายก็ย้ายไปยังรัฐสภาแห่งใหม่เกียกกาย

พระที่นั่งอนันตสมาคม ยังเป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธี รัฐพิธีสำคัญ ๆ มากมาย อาทิ รัฐพิธีพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย รวมทั้งการเสด็จออกมหาสมาคมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว