ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลา 08.57 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคีรีล้อม อำเภอบางสะพานน้อย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์การเรียนฯ แห่งนี้ เปิดสอนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 70 คน ครู ตชด. 6 นาย และบุคลากรทางการศึกษา 3 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลคะแนนเฉลี่ยโอเน็ต ปีการศึกษา 2563 วิชาภาษาไทยสูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ด้านกิจกรรมฝึกอาชีพได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำไม้กวาดและสานตะกร้า

เนื่องจากศูนย์การเรียนฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดารไม่มีไฟฟ้าใช้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และภาคเอกชน ดำเนินโครงการระบบไอซีทีและพลังงานทดแทนแบบบูรณาการสำหรับชุมชนชายขอบตามพระราชดำริฯ ติดตั้งโซลาเซลล์และระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้ำในพื้นที่ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยศูนย์การเรียน ตชด. บ้านคีรีล้อม เป็นโครงการนำร่อง ตั้งแต่ปี 2559 สามารถจัดการเรียนการสอนโดยประยุกต์ใช้ไอทีซี ร่วมกับการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และขยายผลไปยัง่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร จำนวน 20 แห่งทั่วประเทศ 

ที่ผ่านมา ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ สอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 พิมพ์ดีดสัมผัส ซึ่งส่วนใหญ่มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี รวมทั้ง ครูและนักเรียน ยังร่วมกิจกรรมการประกวด จนได้รับรางวัลต่าง ๆ ส่วนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน มีผลผลิตทั้งพืชผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์ เพียงพอต่อการบริโภค โดยในอนาคตจะเพิ่มพื้นที่การปลูกถั่วเมล็ดแห้ง และได้ขยายผลความสำเร็จสู่ชุมชน โดยหลายครัวเรือนได้เข้าร่วมกิจกรรมตามความสนใจ

โอกาสนี้ มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับการศึกษาหาความรู้จากการเรียนการสอนในเรื่องที่ถนัดและสนใจ ซึ่งสามารถจะนำมาประกอบอาชีพหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ในอนาคต

เวลา 14.58 น. เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล ทรงร่วมการประชุมสุขภาพโลก ครั้งที่ 2 แห่งการประชุมปั๋วเอ๋าสำหรับเอเชีย ผ่านระบบการประชุมทางไกล ZOOM จากประเทศไทย ถ่ายทอดสดไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน และอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 
การประชุมปั๋วเอ๋าสำหรับเอเชีย เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย และเป็นเวทีสำหรับผู้นำระดับสูงทั้งจากภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาควิชาการในการหารือประเด็นเศรษฐกิจและแสดงวิสัยทัศน์ โดยมี World Economic Forum เป็นแม่แบบ ปัจจุบัน ได้ขยายหัวข้อการหารือให้ครอบคลุมประเด็นเรื่องวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยีและนวัตกรรม, สุขภาพ, การศึกษา, วัฒนธรรม และสื่อสารมวลชน สำหรับการประชุมสุขภาพโลกครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายนนี้ ณ เมืองชิงต่าว มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในรูปแบบผสม เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ณ เมืองชิงต่าว และบุคคลสำคัญจากต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมทางไกล โดยหัวข้อหลักของการประชุม คือ "สุขภาพเหนือสุขภาพ ในปีแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030" และยังคงหารือใน 3 ประเด็นสำคัญต่อจากการประชุมครั้งที่ 1 คือ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า, นวัตกรรมเพื่อสุขภาพ และสุขภาพในทุกนโยบาย

ในการนี้ ทรงร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในช่วงพิธีเปิดการประชุม โดยมีพระราชดำรัสถึงประสบการณ์การทรงงานทางด้านสุขภาพ อนามัย และการศึกษาของเยาวชนไทย รวมถึง การดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงก่อตั้งขึ้น เพื่อดำเนินงานด้านการพัฒนา มานานกว่า 30 ปี นอกจากนี้ ผลของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ประชาชนเข้าใจเรื่องสุขภาพ สุขอนามัย และความสำคัญของวัคซีนมากขึ้น

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด