เช้าข่าว 7 สี

ยืดเวลาแรงงานเพื่อนบ้านทำงานในไทย

มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว 3 ประเด็น ในวันนี้ เสนอให้การขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานประเทศเพื่อนบ้าน ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน ที่การผ่อนผันให้อยู่และทำงานในประเทศใกล้จะสิ้นสุด ให้อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานได้เป็นการชั่วคราวต่อไป

โดยต้องยื่นขอก่อนการอนุญาตทำงานตามสิทธิปัจจุบันของแต่ละกลุ่มจะสิ้นสุดลง ซึ่งกรณีที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุต้องออกเอกสารฉบับใหม่ภายใน 1 ปี เพื่อให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ย้ายตราประทับการอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้ต่อไป

ส่วนกลุ่มที่หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสิ้นอายุแล้วให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษต่อไปอีก 1 ปี เพื่อทำเอกสารประจำตัวฉบับใหม่ และตรวจลงตราวีซ่ากับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ประเด็นที่ 2 การแก้ไขข้อขัดข้องกรณีแรงงานต่างด้าวตาม MOU ในกลุ่มที่ลาออกจากนายจ้างเดิมแล้วยังหานายจ้างใหม่ไม่ได้จะผ่อนผันให้อยู่ทำงานต่อไปได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 โดยจะขยายเวลาให้หานายจ้างใหม่ได้ จาก 30 วัน ไปเป็น 60 วัน

และประเด็นสุดท้ายขยายการดำเนินการจัดเก็บอัตลักษณ์บุคคล ถึงวันที่ 16 มิถุนายนนี้ และขยายระยะเวลาตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 พร้อมทำประกันสุขภาพและยื่นขออนุญาตทำงานได้ถึงวันที่ 18 ตุลาคมปีนี้ 3 ข้อเสนอนี้ กระทรวงแรงงาน จะนำเข้า ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป เพื่อให้แรงงานจากเพื่อนบ้านกว่า 2,100,000 คน ได้รับการผ่อนผันให้ทำงานได้ต่อไป