7HDร้อนออนไลน์

ปารีณา รีเทิร์น เข้าสภาวันแรก ในฐานะคณะกรรมาธิการงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

การประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 นัดแรกวันนี้ จะเป็นการเลือกตำแหน่งประธานกรรมาธิการและตำแหน่งอื่นๆ ซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติประธานกรรมาธิการฯ  จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ส่วนตำแหน่งอื่นๆ  เช่น รองประธาน, โฆษก จะพิจารณาตามสัดส่วนของพรรคการเมือง สำหรับการพิจารณาสาระในชั้นกรรมาธิการฯ กรรมาธิการซีกฝ่ายค้านจะเน้นไปที่การปรับลดงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการแก้ไขปัญหาของประเทศ แต่หากจะเพิ่มเติมงบประมาณให้กระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง ก็จะเป็นหน้าที่ของฝ่ายรัฐมนตรีที่จะพิจารณา 

นางสาวปารีณา ไกรคุปต์ สส.พรรคพลังประชารัฐ ซึ่งได้รับตำแหน่งกรรมาธิการ ยอมรับว่า นับตั้งแต่ที่ต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ไป ก็คิดถึงบรรยากาศในสภา โดยในช่วงที่ผ่านมาได้ติดตามรับชมการอภิปรายร่างงบประมาณโดยตลอด และรู้สึกอยากลุกขึ้นอภิปรายบ้าง และอยากประท้วงในบางประเด็นด้วย แต่ทำไม่ได้