ข่าวในพระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ดังนี้

เวลา 08.53 น. วันนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Video Conference จากวังไกลกังวล ไปยังกรมการข้าว เกษตรกลางบางเขน กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานสังกัดกรมการข้าว ในส่วนภูมิภาคอีก 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร, ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร, ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี และศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

คณะรัฐมนตรี มีมติให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี เป็น "วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ" เนื่องจากเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2489 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทอดพระเนตรกิจการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และทรงหว่านข้าวในแปลงนาของมหาวิทยาลัยฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงกำหนดจัดงานขึ้นทุกปี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของข้าว ในฐานะพืชที่หล่อเลี้ยงชีวิตคนไทย และเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีการผลิตข้าวแบบครบวงจร ตลอดจนสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวนา และยุวชนชาวนา ผู้สืบทอดการปลูกข้าวในอนาคต

โอกาสนี้ ได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของข้าว และเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

จากนั้น ทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิด "วัฒนธรรม ภูมิปัญญา นำชาวนา สร้างสรรค์นวัตกรรม" ในรูปแบบเสมือนจริง หรือ virtual exhibition ได้แก่ นิทรรศการความก้าวหน้างานวิจัยและพัฒนาข้าว การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สำหรับการพัฒนาการผลิตข้าวในยุคเกษตร 4.0 จัดแสดง ณ กรมการข้าว กรุงเทพมหานคร, นิทรรศการสาธิตการปลูกข้าวโดยใช้รถปักดำไร้คนขับ และการฉีดพ่นสารโดยใช้รถ และอากาศยานไร้คนขับ จัดแสดง ณ ศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี, นิทรรศการการใช้ชีวภัณฑ์เชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ เพื่อป้องกันโรคข้าวที่สำคัญ จัดแสดง ณ ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร, นิทรรศการกระบวนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย จัดแสดง ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวลานตาบัว จังหวัดกำแพงเพชร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร, นิทรรศการวิถีชีวิตชุมชนการทำนาริมทะเลสาบสงขลา หาดลำปำ จังหวัดพัทลุง ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตข้าว จัดแสดง ณ ศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง

ผู้สนใจสามารถรับชมกิจกรรมได้ผ่าน Facebook Fanpage Rice News Channel จนถึงวันที่ 6 มิถุนายนนี้ และสามารถชมงานในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง ได้ทาง www.riceday2564.com จากนั้น กรมการข้าวจะนำเทปบันทึกการถ่ายทอดสดไปเผยแพร่ทาง Facebook Fanpage Rice News Channel

เวลา 13.00 น. เสด็จลง ณ ศาลาเริง วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 341 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) โดยกรรมการสภากาชาดไทย ประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) สภากาชาดไทย กรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามการดำเนินงานในภารกิจต่าง ๆ ของสภากาชาดไทย มีวาระการประชุม อาทิ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสภากาชาดไทย, การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สภากาชาดไทย, การดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการทางการแพทย์ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มบริการโลหิต อวัยวะ และผลิตภัณฑ์ชีววัตถุ, รวมถึงการดำเนินการของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล สภากาชาดไทย, การดำเนินงานและการให้ความช่วยเหลือประชาชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่ และการจัดหา จัดสรร จัดบริการวัคซีนโควิด-19

สภากาชาดไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศล ดำเนินการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักกาชาดสากล มีภารกิจหลักในการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย บริการโลหิต และส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีหน่วยงานทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค จึงมีความพร้อมในการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แก่ประชาชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนสามารถร่วมเป็นอาสาสมัครกับสภากาชาดไทย ในการสนับสนุนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่ประชาชนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค โดยลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ covid19.redcross.or.th สอบถามสายด่วน โทร 0 2021 1664

ข่าวอื่นในหมวด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ข่าวอื่นในหมวด