ข่าวดึก 7HD

เคาะราคาวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มละ 888 บาท

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดราคา วัคซีนตัวเลือก "ซิโนฟาร์ม" ในราคาเข็มละ 888 บาท ซึ่งราคานี้ รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา และค่าประกันผลข้างเคียง ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีน แต่ยังไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาล และไม่รวมค่าบริการทางการแพทย์

ในระยะที่ 1 ผู้ที่จะได้รับการจัดสรร ต้องเป็นองค์กรนิติบุคคล องค์กรการกุศล หน่วยงานเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรวมถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ย้ำว่าจะไม่มีการขายให้เป็นรายบุคคล

เมื่อได้รับวัคซีนแล้ว หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปจัดสรรฉีดให้กับกลุ่มบุคคลทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวของพนักงาน และแรงงานต่างชาติได้ โดยห้ามเรียกเก็บเงินค่าวัคซีน หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับ 15 เท่า ของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรไป

ส่วนแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนทางเลือกในระยะที่ 2 สำหรับบุคคลทั่วไป ที่มีความต้องการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ รายละเอียดจะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว