ห้องข่าวภาคเที่ยง

แผนรับฤดูฝน ป้องกันน้ำท่วม กทม.

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูคลองแสนแสบ พร้อมเปิดเผยว่า คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ กนช.เห็นชอบแผนพัฒนา ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบทั้งระบบ ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง รวม84 โครงการโดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครเสนอแผนให้คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ

ส่วนในการประชุมวันนี้ ได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานครและกรมชลประทาน เตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2564 เพื่อลดผลกระทบ กรณีเกิดน้ำหลากจากพื้นที่เหนือกรุงเทพมหานคร โดยให้เบี่ยงปริมาณน้ำหลากไม่ให้เข้าพื้นที่ด้วยการใช้คลองแนวขวางและคลองแนวดิ่ง ตัดปริมาณน้ำหลากบางส่วน เพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำนครนายก และแม่น้ำบางปะกง ใช้ประตูระบายน้ำ และสถานีสูบน้ำระบายน้ำออกจากคลอง ส่วนปริมาณน้ำที่เหลือให้ระบายลงสู่คลองแนวดิ่ง ได้แก่ คลอง 1 ถึง คลอง 17 คลองพระองค์ไชยานุชิด และคลองด่าน เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองชายทะเลโดยเร็ว หากมีฝนตกหนักในพื้นที่กรุงเทพฯ จนไม่สามารถระบายน้ำได้ทัน ได้มอบหมายให้กรมชลประทานใช้สถานีสูบน้ำบริเวณรอยต่อกรุงเทพฯ สูบน้ำออก

จากพื้นที่ลงสู่คลองชลประทาน ก่อนระบายลงสู่แม่น้ำ และอ่าวไทยต่อไป สำหรับในเขตกรุงเทพชั้นใน บริเวณเขตพระนครจะลดระดับน้ำตามแผน เพื่อใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำฝน และควบคุมระดับน้ำให้เหมาะสมต่อการเดินเรือในคลองด้วย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง