7HDร้อนออนไลน์

สมุทรสาคร เคาะเปิดเทอม 14 มิ.ย. เงื่อนไขเรียนออนไลน์ ถึงสิ้น มิ.ย. ก่อนพิจารณาเปิดเรียนปกติ

วันที่ 11 มิ.ย.64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ประธานการประชุม ได้หารือประเด็นการเปิดเทอมของโรงเรียนในจังหวัด โดยกาประชุมครั้งนี้ เปิดให้ผู้บริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งเข้าร่วมประชุม เพื่อแสดงความคิดเห็นและหารือในประเด็นข้อปัญหาต่างๆ ซึ่งที่ประชุมได้ข้อสรุป ดังนี้
1.ให้เปิดเทอม 14 มิ.ย.64 พร้อมกันทั้งจังหวัด
2.ให้เรียนออนไลน์อย่างเดียว จนถึง 28 มิ.ย.64 ( รอให้วัคซีนฉีดเพิ่มเติม และประเมินสถานการณ์โควิด-19) เพื่อพิจารณาการเปิดออนไซด์ (เรียนในสถานศึกษา)
3.ตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเปิดเรียนออนไซด์ เป็นรายโรงเรียน