ห้องข่าวภาคเที่ยง

สางปัญหาน้ำท่วมเมืองพัทยา

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงบประมาณเมืองพัทยา ในการเร่งดำเนินการโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำหลัก บรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แผนหลักการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม และการระบายน้ำ ซึ่งโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำท่วม หากก่อสร้างแล้วเสร็จ จะสามารถรองรับน้ำฝนได้มากถึง 80 มิลลิเมตร/ชั่วโมง ครอบคลุมพื้นที่ 15.39 ตารางกิโลเมตร ประชาชนได้รับประโยชน์เกือบ 40,000 ครัวเรือน จะช่วยลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 600 ล้านบาท/ปี

นอกจากนี้ น้ำหลากที่เร่งระบาย ยังสามารถสูบน้ำกลับไปกักเก็บไว้ใช้ประโยชน์ในช่วงฤดูแล้งในระยะยาวได้ ซึ่งได้จัดสรรพื้นที่ในการดำเนินการ จะอยู่นอกเขตเมืองพัทยา จำนวน 4 แห่ง สามารถสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำแก้มลิงห้วยใหญ่กลับไปยังห้วยซากนอกได้ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ สามารถเก็บกักน้ำไว้ใช้ประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับมิติการสร้างความมั่นคงด้านน้ำอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง